Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych od dnia 1 stycznia 2004 roku Wykaz własnych kontroli jednostek podległych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce od dnia 1 stycznia 2004 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych od dnia 1 stycznia 2004 roku

Lp.

Jednostka kontrolowana

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

1.     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

25 maja 2004 r.

Kontrola w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji Zatrudnienia w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”

-        prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych, pod kątem zgodności z założeniami Programu,

-        efekty uzyskane w związku z przeprowadzoną w Zakładzie restrukturyzacją zatrudnienia

2.     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

18 czerwca 2004 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2003 r. na zakup aparatu EKG na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej

3.     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

30.06 – 01.07.2004 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2003 r. na zakup testów i nakłuwaczy do przeprowadzenia pomiarów w ramach akcji profilaktycznych

4.     

Urząd Miejski w Sokółce

14 -15 lipca 2004 r.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na organizację dożynek powiatowych w 2003 r. w gminie Sokółka

5.     

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

31.08 – 17.09.2004 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i sprawozdawczości

6.     

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

07 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

7.     

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

07 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

8.     

Zespół Szkół w Sokółce

11 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

9.     

Zespół Szkól w Różanymstoku

21 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

10. 

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

21 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

11. 

Zespół Szkół w Suchowoli

04 listopada 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

12. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

22.10 – 09.11.2004 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i sprawozdawczości

13. 

Zespół Szkół w Sokółce

04 – 12 kwietnia 2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

14. 

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

31.05 – 07.06.2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

15. 

Zespół Szkół w Suchowoli

20 – 22 czerwca 2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

16. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

19,21,28 lipca 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

17. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce

08 – 09 sierpnia 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku

18. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

22 – 24 sierpnia 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku

19. 

Zespół Szkół w Różanymstoku

30.08 – 02.09.2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2004 roku

20. 

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

02 września 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

21. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

28 – 29 września 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w 2004 r.

22. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

październik 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

23. 

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

17 – 21 października 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących dokonywanych w 2004 r. oraz wydatków inwestycyjnych dokonywanych w latach 1999 – 2005

24. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

21 – 25 listopada 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących dokonywanych w 2004 r.

25. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

17 – 31 stycznia 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w 2005 r.

26. 

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

03 – 12 kwietnia 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w 2005 r.

27. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze

23 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

28. 

Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Janowie

24 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

29. 

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,

24 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

30. 

-        Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku

-        Bursa Salezjańska im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku

-        Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku

-        Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku

31 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

 

 

Pełna dokumentacja z przebiegu i efektów wyżej wymienionych kontroli dostępna jest w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr 73