Zawiadomienie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Zawiadomienie... Sokółka dn

Sokółka dn. 17 maja 2006r.

OŚ.6223/ 9 /06

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie dyspozycji art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) informuję, iż w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce na wniosek Wójta Gminy Sidra, wszczęte zostało postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody powierzchniowej dla potrzeb zbiornika wodnego w Sidrze.

 

            W związku z powyższym, ewentualne uwagi i wnioski, co do toczącego się postępowania mogą być składane w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 57, do dnia 7 czerwca 2006 roku.