Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Zdziebło
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
(treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: