UCHWAŁA NR XIII/120/07

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR XIII/120/07 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2008

Uchwała Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 42 554 692 zł.

§ 2.

1.      Wydatki budżetu Powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 43 834 484 .

2.      Deficyt budżetowy w kwocie 1 279 792 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

3.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, na kwotę 251 845 .

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 563 927 zł i rozchody w kwocie 2 284 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)      ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2)      celową - na wydatki oświatowe: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród Starosty - w wysokości 175 457 zł,

3)      celową – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 156 564 zł.

§ 5.

1.      Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1)      przychody w wysokości - 75 000 zł;

2)      wydatki w wysokości - 75 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.      Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1)      dochody w wysokości - 1 151 500 zł;

2)      wydatki w wysokości - 1 151 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)      powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2)      działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych , szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 4 625 749 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

3)      innych podmiotów w wysokości - 147 440 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2.      Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 907 960 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8.

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody - 110 000 zł,

2)      wydatki - 120 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

2.      Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)      przychody - 440 000 zł,

2)      wydatki - 728 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9.

1.      Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 284 135 zł.

3)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 279 792 zł.

 

2.      Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku 2008 do kwoty 2 000 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań:

a).    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b).    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

5)      upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6)      przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne określa załącznik nr 16.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

 

Pliki: