Budżet na rok 2003

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Załącznik Nr …

UCHWAŁA NR III/ 14 /02

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2002r.

w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1274 i Nr 200, poz. 1688) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125,
poz. 1368;
Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1/ dochody budżetu powiatu w wysokości 36 634 845 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 12 602 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2/ wydatki budżetu powiatu w wysokości 38 809 145 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 12 602 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ Dochody budżetowe w kwocie 525 700 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

zaciągniętych w latach ubiegłych

4/ Deficyt budżetowy w kwocie 2 700 000 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat

ubiegłych - 200 000 zł oraz kredytu bankowego - 2 500 000 zł

5/ dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań

zleconych Powiatowi w kwocie 400 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 100 000

2/ rezerwa celowa oświatowa w kwocie 222 303 zł

z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- fundusz nagród Starosty,

- nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli,

- doskonalenie zawodowe i awanse.

§ 4

1. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne -zgodnie z

załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację

  • zgodnie z załącznikiem Nr 6

3. Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w Zał. Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 200 000 zł.

§ 5

Ustala się:

1/ plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 40 000 zł, wydatków

gospodarstw pomocniczych w kwocie 40 000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2/ plan przychodów środków specjalnych powiatu w kwocie 1 270 710 zł oraz wydatków w kwocie 1289 160 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3/ dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 1 393 537 zł - zgodnie z

załącznikiem Nr 9.

4/ wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2003 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Ustala się:

1/ plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi

i Kartograficznymi w kwocie 250 000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 234 000 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11,

2/ plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

kwocie 90 000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 105 000 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 1 483 250 zł oraz wydatki w kwocie 1 483 250zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8

  • . Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz 1 000 000 zł na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 - 2008 z dochodów budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9

Przyjmuję się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą załącznik Nr 14 oraz prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2003-2008 - załącznik Nr 15.

§10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między

rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2/ przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom

organizacyjnym powiatu.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę

rachunku powiatu,

2/ zaciągania długu ( zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),

3/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Kułak

Pliki: