Wykaz kontroli zewnętrznych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce od dnia 1 stycznia 2004 roku Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce od dnia 1 stycznia 2004 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce od dnia

1 stycznia 2004 roku

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli

1.       

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Rozwoju Regionalnego

22 – 23

marca 2004 r.

Ocena organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na wniosek

2.       

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Środowiska i Rolnictwa

18, 21 maja

2004 r.

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Na wniosek

3.       

Archiwum Państwowe w Białymstoku

04 sierpnia

2004 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Na wniosek

4.       

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku

02 – 18 czerwca, 01 – 02 lipca,

01-02 września 2004 r.

Pozyskiwanie i wykorzystanie przez samorząd powiatowy w Sokółce środków finansowych na działania zapobiegające bezrobociu na wsi w powiecie sokólskim w latach 2000 – 2003 i w I kwartale 2004 r.

Na wniosek

5.       

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Białymstoku – Wydział Kontroli Płatników Składek

04 – 14 października

2004 r.

Kontrola w zakresie ubezpieczeń społecznych

Na wniosek

6.       

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej

17 września

2004 r.

Realizacja przez Starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski

Na wniosek

7.       

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Kryzysowego

15 października 2004 r.

Ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego Mienie Skarbu Państwa

Na wniosek

8.       

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku

03 – 24

listopada 2004 r.

Wykorzystanie środków PFRON na realizację programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na wniosek

9.       

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

21 marca –

6 maja 2005 r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej powiatu sokólskiego za okres 2003 r. i 2004 r.

Na wniosek

10.   

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Polskiego Urzędu Wojewódzkiego

22 marca i

5 kwietnia 2005 r.

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez administrację geodezyjną i kartograficzną

Na wniosek

11.   

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

27 kwietnia –

10 maja 2005 r.

Prawidłowość przyjmowania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w trybie przepisów art. 71 ustawy Prawo budowlane

Na wniosek

12.   

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej

18 maja 2005 r.

Realizacja przez Starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski

Na wniosek

13.   

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej

18 lipca 2005 r.

Wykorzystanie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek

14.   

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

17 sierpnia

2005 r.

Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Sokółce środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na wniosek

15.   

Podlaski Urząd Wojewódzki – Wojewódzki Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

15 października 2005 r.

Zgodność wydawanych orzeczeń z dokumentacją medyczną. Prawidłowość przestrzegania standardów i przepisów w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności

Na wniosek

16.   

Podlaski Urząd Wojewódzki

25 października 2005 r.

Prawidłowość prowadzenia spraw scaleń gruntów

Na wniosek

17.   

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

14 grudnia

2005 r.

Czynności sprawdzające na podstawie art. 13b ustawy o kontroli skarbowej

Na wniosek

18.   

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku

24 stycznia –

15 marca 2006 r.

Nadzór nad składowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych w latach 2003 – 2005.

Na wniosek

19.   

Archiwum Państwowe w Białymstoku

09 marca 2006 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Na wniosek

20.   

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

21 marca 2006 r.

Prawidłowość przyjęcia przez organ administracji architektoniczno – budowlanej zgłoszeń w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Na wniosek

21.   

Podlaski Urząd Wojewódzki

22 marca 2006 r.

Kontrola projektu – stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego

Na wniosek

22.

Podlaski Urząd Wojewódzki

10 - 12, 15 maja 2006 r.

Kontrola Starostwa Powiatowe w Sokółce w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz udostępnianie informacji publicznej w roku 2005 i 2006 do dnia kontroli

Na wniosek

23.

Podlaski Urząd Wojewódzki

6 czerwca 2006 r.

Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Sokółce w zakresie prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, planowania wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i realizacji uprawnień zabużan przy sprzedaży nieruchomości skarbu Państwa w drodze przetargu w okresie od 1.01.2005 do dnia kontroli.      

Na wniosek

 

Historia zmian: