Ustawa o samorządzie powiatowym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym.

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806)
(tekst ujednolicony)

Pliki: