OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU
na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
z dniem 20 stycznia 2015 r. ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu
(załączniki do pobrania w formacie doc) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

 

na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z  dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
 

z dniem 20 stycznia 2015 r.

ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Powiat Sokólski poprzez sprzyjanie rozwojowi sportu są:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;

2) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Powiatu Sokólskiego;

3) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

 

1.      O dotację może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 oraz art. 4 ust.1ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715) nie należący do sektora finansów publicznych, który na terenie powiatu sokólskiego prowadzi działalność sportową.

2.      Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.

3.      O przyznaniu i wysokości dotacji decyduje Zarząd Powiatu Sokólskiego.

4.      Planowana kwota na realizację zadania wynosi 75.000,00zł.

5.      Zadanie powinno być wykonane od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r.

6.      Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2015 r., do godz.15.00 w Starostwie Powiatowym w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego, pok. 62 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (liczy się data wpływu wniosku, nie data nadania).Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozstrzygnięcia.

 

            Szczegółowe warunki konkursu, w tym wzór wniosku, wzór umowy wraz z załącznikami i wzór sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sokółce: http://www.sokolka-powiat.pl w BIP http://sp-sokolka.pbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

 

Informacje dotyczące naboru wniosków: Joanna Eliza Bieszczad- Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu tel. (85) 711-08-55, joanna.bieszczad@starostwo-powiat.pl

                                                                                                                                                      

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego

Pliki: