OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU
na podstawie §5 ust.2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
z dniem 17 stycznia 2014 r. ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu
(załączniki do pobrania w formacie doc) Sokółka, dnia 6 kwietnia 2006 r

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

 

na podstawie §5 ust.2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
 

z dniem 17 stycznia 2014r.

ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Powiat Sokólski poprzez sprzyjanie rozwojowi sportu są:

1)      poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;

2)      umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Powiatu Sokólskiego;

3)      promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

 

1.       O dotację może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014) nie należący do sektora finansów publicznych, który na terenie powiatu sokólskiego prowadzi działalność sportową.

2.       Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.

3.       O przyznaniu i wysokości dotacji decyduje Zarząd Powiatu Sokólskiego.

4.       Na realizację zadania przeznacza się kwotę 75.000,00zł.

5.       Zadanie powinno być wykonane od dnia 15 marca 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.

6.       Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2014r., do godz.15.00 w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, pok. 62 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (liczy się data wpływu wniosku, nie data nadania).Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozstrzygnięcia.

 

            Szczegółowe warunki konkursu, w tym wzór wniosku, wzór umowy wraz z załącznikami i wzór sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sokółce: http://www.sokolka-powiat.pl w BIP http://sp-sokolka.pbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy, kwota 75.000,00 zł. wyczerpuje w całości pulę środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2014.

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego

 

 

Pliki: