OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU
na podstawie §5.2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
z dniem 16 stycznia 2013 r. ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu
(załączniki do pobrania w formacie doc i pdf) Sokółka, dnia 6 kwietnia 2006 r

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

 

na podstawie §5 ust.2 Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z  dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego
 

z dniem  16 stycznia 2013r.

ogłasza się nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Powiat Sokólski poprzez sprzyjanie rozwojowi sportu są:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;

2) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Powiatu Sokólskiego;

3) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

 

1.O dotację może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 oraz art. 4 ust.1ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014) nie należący do sektora finansów publicznych, który na terenie powiatu sokólskiego prowadzi działalność sportową.

2. Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.

 3. O przyznaniu i wysokości dotacji decyduje Zarząd Powiatu Sokólskiego.

 4. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 75.000,00zł.

 5. Zadanie powinno być wykonane od dnia 1 marca 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.

6. Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2013r., do godz.15.00 w Starostwie Powiatowym w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego, pok. 62 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (liczy się data wpływu wniosku, nie data nadania).Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozstrzygnięcia.

 

             Szczegółowe warunki konkursu, w tym wzór wniosku, wzór umowy wraz z załącznikami i wzór sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sokółce: http://www.sokolka-powiat.pl w BIP http://sp-sokolka.pbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

 

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy, kwota 75.000,00zł. wyczerpuje w całości pulę  środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2013.

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego

Pliki: