Obwieszczenie w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 - 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Obwieszczenie w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 - 2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - projekt (treść programu i prognozy do pobrania w załączniku w formacie pdf) Kolno, 2007-12-11

Sokółka, dnia 16 kwietnia 2010 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w SOKÓŁCE

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

16 – 100 Sokółka

 

OŚ.7634/01/08/09/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010-2013

oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego projektu

 

Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, działając zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przygotował projekt Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010-2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego projektu.

W związku z powyższym zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest uchwalenie niniejszego dokumentu.

Z opracowaną dokumentacją można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce (http://sp-sokolka.pbip.pl/) oraz złożyć uwagi i wnioski w sprawie – w terminie 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 8 maja 2010 r. – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (I piętro - pokój 57).

Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski można złożyć w formie pisemnej, ustnej oraz drogą elektroniczną na adres:

 

starostwo@sokolka-powiat.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Sokólskiego.

 

 

z up. STAROSTY

Tadeusz Tumiel

p.o. kierownik Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Pliki: