UCHWAŁA NR XXV/223/09

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XXV/223/09 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009 2012 UCHWAŁA NR XXV/223/09

UCHWAŁA NR XXV/223/09

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009 – 2012”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009 – 2012”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

 

Pliki:

  • Program Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009-2012.pdf Pobierz plik