UCHWAŁA NR XIV/124/ 08

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XIV/124/ 08 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 1 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

uchwała nr XIV/124/ 08
rady powiatu sokólskiego

z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XIV/124/08

            Rady Powiatu Sokólskiego

            z dnia 1 lutego 2008 r.

 

 

PROJEKT ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

 

Dochody:

 

Stan środków pieniężnych funduszu na początku roku 2008 - 65 750 zł,

Planowane dochody w roku 2008 - 110 000 zł,

Planowane dochody z tytułu odsetek bankowych - 3 000 zł,

Wydatki ogółem w roku 2008 - 170 000 zł,

Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku 2008 - 8 750 zł.

 

 

Wydatki:

 

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogólny koszt przedsięwzięcia (tyś. zł)

Kwota

dotacji

(tyś. zł)

Wydatki

bieżące

(tyś. zł)

Wydatki

inwestycyjne (tyś. zł)

1.

Ochrona powietrza 

 

1.1.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółcetermomodernizacja budynku szpitala polegająca na częściowej wymianie stolarki okiennej.

150,0

150,0

 

 

2.

Edukacja ekologiczna i inne

 

2.1.

Starostwo Powiatowe w Sokółce –

zawody i konkursy ekologiczne

20,0

 

20,0

 

Wydatki razem (zł)

170,0

150,0

20,0