UCHWAŁA NR XIII/87/03 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XIII/87/03

UCHWAŁA NR XIII/87/03

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia

„Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”

oraz „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957 i z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865), oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 i Nr 41, poz. 365, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671 i z 2003 r. Nr 7, poz. 78), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

 

Krzysztof Szczebiot

Pliki:

  • Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólkskiego na lata 2003-2006.zip Pobierz plik
  • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA LATA 2003-2006.zip Pobierz plik